„Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury "Świt" przy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa wraz z budową parkingu (z wyłączniem budowy parkingu w tym przetargu)” nr referencyjny P-1/2018"
Wersja z: 2018-05-25 15:50:56. Zapisał: Katarzyna Jaroszewska

Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury "Świt" przy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa wraz z budową parkingu (z wyłączniem budowy parkingu w tym przetargu)” nr referencyjny P-1/2018"

Dokumentacja przetargu do pobrania:

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2 do SWIZ

Załącznik nr 3 do SWIZ

Załącznik nr 4 do SWIZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SWIZ

Załącznik nr 7 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Dokumentacja projektowa

Wizualizacja

Modyfikacja SIWZ

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 25.05.2018R.