Dostęp do informacji publicznej
Wersja z: 2014-10-16 23:02:41. Zapisał: Katarzyna Jaroszewska

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury „Świt” m.st. Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, proszone są o wypełnienie:

pobierzwniosku o udostępnienie informacji publicznej (pdf)
pobierzwniosku o udostępnienie informacji publicznej (word)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

dkswit@dkswit.com.pl

listownie na adres:

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul Wysockiego 11
03-371 Warszawa

Tryb udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy bez wysyłania odpowiedniego wniosku.